İhracat e-Fatura Uygulamasında Canlı Ortam Hakkında Duyuru

Java - 2017-02-28

Bilindiği üzere, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı işlemleri kapsamında
düzenlenecek faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, 475 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte uygulamaya geçiş için zorunluluğun başlangıç tarihi
1/7/2017 olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, ihracat faturası düzenlemek isteyen e-fatura
kullanıcılarının sisteme kolay uyum sağlamalarını teminen 24.02.2017 tarihi itibariyle Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında sistem entegrasyonu tamamlanmış ve siz değerli
mükelleflerimizin hizmetine sunulmuştur.
Bu kapsamda, söz konusu tarih (24.02.2017) itibarıyla dileyen mükelleflerimiz ihracat
işlemleri kapsamında kağıt fatura veya e-Fatura düzenleyebilecekler ve bu sayede 1/7/2017 tarihinde
başlayacak zorunluluk öncesi sisteme adapte olabileceklerdir.
Duyurulur